หน้าหลัก

image1 (4)

อาจารย์ ผู้สอน: อ.ทิพย์พิรุณ พุมดวง
thpoom@rpu.ac.th
thippiroon@gmail.com

บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย